Konkursy PSH

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów
ogłasza konkursy, w których przyznane zostaną
nagrody za
1) wybitną monografię hispanistyczną,
2) wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską
w kategoriach:
1) językoznawstwo,
2) literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia.

Do nagród zgłoszone być mogą monografie // rozprawy doktorskie opublikowane // obronione w latach 2019 ˗ 2020.
Zgodnie z regulaminem wyróżnienia, do nagrody za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską można zgłosić pracę przedstawioną na polskiej uczelni lub przygotowaną przez autora/autorkę, który/a w okresie dwóch ostatnich lat posiadał/a afiliację polskiej jednostki naukowej.
Warunek ten obowiązuje także w przypadku drugiego z wyróżnień: nagroda za wybitną monografię hispanistyczną przyznana być może autorowi/autorce, który/a posiada lub posiadał/a w ciągu ostatnich dwóch lat afiliację polskiej jednostki naukowej (w przypadku monografii wieloautorskiej warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z autorów).
Osobami zgłaszającymi do nagrody mogą być: 1) w przypadku rozpraw doktorskich, promotor, recenzent lub czynny członek PSH; 2) w przypadku monografii, przełożony autora/autorki (lub jednego z autorów, gdy chodzi o monografię wieloautorską), wydawca monografii lub czynny członek PSH.

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres elektroniczny Stowarzyszenia (stowarzyszeniepsh@gmail.com) poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Do zgłoszenia dołączona powinna być wersja monografii // rozprawy w formie pliku pdf lub skanu.
Jednocześnie uprzejmie prosimy, by osoby zgłaszane do nagród wyraziły zgodę na umieszczenie ich nazwisk na liście nominowanych (lista ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej PSH). W załączeniu przesyłamy odpowiedni formularz (prosimy o jego dołączenie do pozostałych dokumentów).

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2021 r.

Pełne wersje regulaminów konkursów znajdują się na stronie internetowej PSH: www.pshis.pl (na dole strony).

Zarząd Główny
Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów

Ogłoszenie (2021)

PSH regulamin wyróżnienia – MONOGRAFIA

PSH regulamin wyróżnienia – ROZPRAWA DOKTORSKA

PSH 2021 zgoda na umieszczenie nazwiska na liści nominowanych – formularz

PSH konkurs 2021 monografia formularz zgłoszeniowy

PSH konkurs 2021 rozprawa doktorska formularz zgłoszeniowy

 

Kapituła przyznająca wyróżnienia PSH (2019-2020)

Przewodniczący: dr hab. Marek Baran, prof. UŁ – przewodniczący Zarządu Głównego PSH*

Językoznawstwo:
prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska (UŚ)
dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
dr hab. Agnieszka Biernacka (UW)
dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska (UMCS)
dr hab. Janusz Pawlik, prof. UAM
dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia:
prof. dr hab. Beata Baczyńska (UWr)
prof. dr hab. Cezary Bronowski (UMK)
prof. dr hab. Piotr Sawicki
dr hab. Marta Cichocka, prof. UP
dr hab. Carlos Dimeo Álvarez, prof. ATH
dr hab. Maria Falska, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
dr hab. Ewa Kulak (Uwr)
dr hab. Barbara Łuczak, prof. UAM
dr hab. Ewa Nawrocka (UJ)

*W edycji konkursów prowadzonej w 2021 r., ze względu na okoliczności, które przewiduje punkt 4 regulaminów, obowiązki przewodniczącego Kapituły pełnić będzie Vice- Przewodnicząca ZG PSH, p. dr Cecylia Tatoj (UŚ).

 

Poprzednie edycje konkursów (archiwum).