O NAS / SOBRE NOSOTROS

O nas / Sobre nosotros

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów ukonstytuowało się w 1985 roku z inicjatywy hispanistów warszawskich, którzy w porozumieniu z kolegami z Krakowa, Poznania i Wrocławia, postanowili działać na rzecz „krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego; upowszechniania znajomości języka hiszpańskiego; popierania rozwoju hispanistyki polskiej i popularyzowania jej dorobku w kraju i za granicą; upowszechniania doświadczeń hispanistyki światowej, ze szczególnych uwzględnieniem metodyki nauczania języka hiszpańskiego” (Statut PSH, § 8, pkt. 1-4.). W zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie w dniach 7 i 8 grudnia 1985 wzięło udział czterdzieści jeden osób, Zarząd Główny ukonstytuował się w składzie: Urszula Aszyk – przewodnicząca, Piotr Sawicki i Teresa Eminowicz – wiceprzewodniczący, Danuta Kurzyca – sekretarz, Renata Kędzierska – skarbnik, Zygmunt Wojski i Eugeniusz Górski – członkowie. W bieżącym – 2015 roku – Polskie Stowarzyszenie Hispanistów obchodzi trzydziestolecie powstania.


La Asociación Polaca de Hispanistas

La Asociación Polaca de Hispanistas (PSH) fue creada en 1985 por iniciativa de los hispanistas de Varsovia quienes, tras ponerse de acuerdo con los colegas de Cracovia, Poznań y Wrocław, decidieron “promover el conocimiento de la lengua, literatura, cultura e historia de países de habla hispana; promocionar la enseñanza de la lengua española; apoyar el desarrollo de los estudios hispánicos en Polonia y la promoción de sus trabajos en el país y en el extranjero; difundir las acontecimientos del hispanismo mundial, con especial énfasis en la metodología de la enseñanza de la lengua española” (Estatutos PSH, § 8, 1- 4). En el congreso fundacional, que tuvo lugar en Varsovia los días 7 y 8 de diciembre de 1985, tomaron parte cuarenta y una personas. La primera Junta Directiva de la Asociación la constituyeron: Urszula Aszyk (Varsovia), presidenta; Piotr Sawicki (Wrocław) y Teresa Eminowicz (Cracovia), vicepresidentes; Danuta Kurzyca (Varsovia), secretaria; Renata Kędzierska (Varsovia), tesorera; Zygmunt Wojski (Wrocław) y Eugeniusz Górski (Varsovia), vocales. En el año 2015 la Asociación Polaca de Hispanistas celebró su treinta aniversario.

Historia

PSH ustanowiło swoją siedzibę przy Katedrze Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego (od 2000 roku Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich), czynnie działało w oddziałach terenowych m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, organizując spotkania i seminaria adresowane także do osób spoza środowiska akademickiego – tłumaczy i nauczycieli języka hiszpańskiego. W Warszawie nie obyło się bez przeszkód, gdyż organy władzy państwowej uznały, że statutowa działalność warszawskiego oddziału PSH może stanowić zagrożenie dla ustroju i państwa. Od roku 1989, w nowych okolicznościach politycznych, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów z wielką determinacją realizowali cele statutowe, integrując środowisko hispanistów w kraju oraz pośrednicząc w kontaktach z Ambasadą Hiszpanii na rzecz promocji kultury i języka hiszpańskiego w Polsce. W latach 1990-1999, dzięki wsparciu Ambasady Hiszpanii, Zarząd Główny PSH publikował „Boletín de la Asociación Polaca de Hispanistas” (ukazało się pięć numerów), wcześniej ukazywały się materiały dokumentujące działalność Stowarzyszenia w formie druków ulotnych. Materiały publikowane na łamach biuletynu – artykuły, sprawozdania, informacje o sympozjach krajowych i zagranicznych, listy publikacji – pokazują, z jednej strony, jak dynamicznie na przestrzeni lat 90-tych rozwijały się studia hispanistyczne w Polsce, a z drugiej, jak dalece członkowie Stowarzyszenia byli zaangażowani w promocję języka i kultury hiszpańskiej nie tylko w szkolnictwie wyższym, lecz również szkołach średnich. Funkcję tę z czasem miały przejąć instytucje reprezentujące Hiszpanię – Instytut Cervantesa oraz Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, z którymi PSH na bieżąco współpracuje. Przypomnieć należy, że stosunki dyplomatyczne pomiędzy Hiszpanią i Polską po wojnie wznowione zostały dopiero 31 stycznia 1977 roku, po śmierci gen. Franco, a dokument regulujący stosunki polsko-hiszpańskiej zawarty został w 1992 roku. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia odegrali ważną rolę w normalizacji relacji pomiędzy Polską i Hiszpanią, dodajmy, że po 1989 roku wielu dyplomatów reprezentujących Rzeczpospolitą Polską w krajach hiszpańskojęzycznych wywodziło się z szeregów naszej organizacji.


Historia

La Asociación Polaca de Hispanistas (PSH), cuya sede central se estableció en la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia (desde 2000 Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos), fue muy activa en sus sedes locales, entre otros en Wrocław, Poznań y Cracovia, organizando encuentros y seminarios que se dirigían también a personas que no estaban relacionadas con las universidades, como traductores y profesores de lengua española. En Varsovia surgieron problemas, ya que los órganos administrativos decidieron que las actividades de la Asociación Polaca de Hispanistas podían presentar una amenaza para el régimen constitucional y el Estado. A partir del año 1989, en unas circunstancias políticas totalmente nuevas, los miembros de la Asociación seguían realizando con gran determinación los objetivos descritos en los Estatutos, integrando a los hispanistas de toda Polonia y colaborando con la Embajada de España a favor de la promoción de la cultura y lengua españolas. En los años 1990-1999, gracias al apoyo de la Embajada Española, la Junta Directiva del PSH publicó el Boletín de la Asociación Polaca de Hispanistas (en total cinco entregas), con anterioriodad los informes sobre las actividades de la Asociación se imprimían en hojas volanderas. Los materiales publicados en los Boletines – artículos, informes, anuncios y comunicados sobre simposios nacionales e internacionales, listas de publicaciones de los miembros de la Asociación– hacen ver cuan dinámico fue el desarrollo del hispanismo en Polonia en los años 90 y, a la vez, hasta qué punto los miembros de la Asociación se entregaron a la promoción de la lengua y cultura española no solo en las universidades, sino también en las escuelas secundarias. Con el tiempo vendría el relevo por parte de las instituciones españolas –el Instituto Cervantes (en Polonia desde 1994) y la Consejería de Educación de la Embajada Española–, con las que la Asociación a diario colabora. Habría que recordar que las relaciones diplomáticas entre España y Polonia, tras la segunda guerra mundial, se reanudaron a partir del 31 de enero de 1977, después de la muerte del general Franco. El documento que regula las relaciones polaco-españolas fue firmado en 1992. Los miembros fundadores de la Asociación Polaca de Hispanistas desempeñaron un papel crucial en la normalización de los contactos entre Polonia y España. Después del año 1989 muchos de los diplomáticos que representaban a Polonia en los países hispanohablantes han sido miembros de nuestra Asociación.

Działalność Stowarzyszenia

Główną sferą działalności Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów było i jest wsparcie działalności naukowej, a w sposób szczególny prezentacja i promocja młodych badaczy. W roku ukonstytuowaniu się Stowarzyszenia, w 1985 roku, odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Hispanistyczne zorganizowane przez Teresę Eminowicz i Piotra Sawickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego owocem był pierwszy numer „Estudios Hispánicos” (Kraków 1988). Kolejne dwa, odpowiednio, w 1990 i 1993 zorganizował Piotr Sawicki w macierzystym Uniwersytecie Wrocławskim, tomy pokonferencyjne opublikowane zostały w serii „Estudios Hispánicos” II (1992) i V (1996), która ukazuje się regularnie od 1992 we Wrocławiu (obecnie jako czasopismo hispanistyczne o zasięgu międzynarodowym, zob. więcej http://www.estudios.uni.wroc.pl). W 1995 roku w Krakowie odbyło się, przy wydatnym wsparciu Ambasady Hiszpanii oraz Komitetu Badań Naukowych, Międzynarodowej Sympozjum Hispanistów „Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico”, którego współorganizatorami – razem z Uniwersytetem Jagiellońskim, który świętował dwudziestolecie studiów hispanistycznych – były Uniwersytety Warszawski i Wrocławski oraz Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. W nawiązaniu do wcześniejszych inicjatyw hiszpańskich partnerów, m.in. Fudación Duques de Soria, wspierającej upowszechnienie kultury i języka hiszpańskiego w świecie, która zorganizowała w 1991 roku w Salamance seminarium „El español y el futuro del hispanismo ante los cambios ocurridos en los países del este de Europa”, podczas którego przyjęto tzw. „Declaración de Salamanca”, Polskie Stowarzyszenie Hispanistów działa na rzecz integracji środowiska hispanistów w Europie Środkowej i Wschodniej. Rok po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, w 2005 roku, ponownie w Krakowie, odbyło się międzynarodowe sympozjum „Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este”, a w ramach niego dyskusja panelowa poświęcona sytuacji hispanistyki, w której wzięli udział przedstawiciele AIH – Aurora Egido i Jean-François Botrel. Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów międzynarodowe sympozja hispanistyczne pod nazwą „Encuentros” odbywają się obecnie co dwa lata, każdorazowo w innym ośrodku w Polsce, odpowiednio: Uniwersytet Śląski – 2006, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 2008, Uniwersytet Warszawski – 2010, Uniwersytet Wrocławski – 2012, Uniwersytet Śląski – 2014, Uniwersytet Jagielloński (Kraków) – 2016, Uniwersytet Łódzki – 2018. Najbliższe, w 2021 roku, odbędzie się w Poznaniu. Sympozja mają charakter interdyscyplinarny i są okazją do spotkania polskich i zagranicznych hispanistów, w ostatnich latach liczba gości z zagranicy rośnie, co świadczy o pozytywnej dynamice rozwoju polskiej hispanistyki i jej rozpoznawalności w świecie. Konferencje plenarne wygłaszają znakomici hispaniści o światowej renomie – gościliśmy na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów m.in. Jeana-François Botrela, Carlosa Alvara, Aldo Ruffinato, Ignacia Arellano, José-Carlosa Mainera, Brada Eppsa i in.


Actividades de la Asociación

El principal cometido de la Asociación Polaca de Hispanistas fue y sigue siendo el apoyo a la investigación, en especial la promoción de los jóvenes hispanistas. En 1985, año de la fundación de la Asociación, tuvo lugar el I Simposio Nacional de Hispanistas organizado por Teresa Eminowicz y Piotr Sawicki en la Universidad Jagellónica, cuyo fruto fue la primera entrega de “Estudios Hispánicos” (Cracovia 1988). Los siguientes dos simposios, en 1990 y 1993 respectivamente, fueron organizados por Piotr Sawicki en la Universidad de Wrocław. Las actas salieron a la luz como los volúmenes II (1992) y V (1996) de la serie “Estudios Hispánicos”, publicada en Wrocław a partir del año 1992 (en la actualidad como revista de investigación hispánica de alcance internacional, ver más http://www.estudios.uni.wroc.pl). En 1995, en Cracovia, celebramos, con gran ayuda de parte de la Embajada Española y el Comité de Investigación Científica polaco, el Congreso Internacional de Hispanistas “Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico”. La organización corrió a cargo de la Universidad Jagellónica en el veinte aniversario de sus estudios hispánicos, la Universidad de Varsovia y la de Wrocław, conjuntamente con la Asociación Polaca de Hispanistas. En relación a las iniciativas de nuestros socios españoles, en especial la Fundación Duque de Soria, que en el año 1991 organizó en Salamanca el seminario “El español y el futuro del hispanismo ante los cambios ocurridos en los países del este de Europa”, la Asociación Polaca de Hispanistas actúa a favor de la integración de los hispanistas en la Europa Central y del Este. En 2005, cuando Polonia llevaba un año en la Comunidad Europea, de nuevo en Cracovia se celebró el Simposio Internacional “Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este”. Durante el simposio tuvo lugar una mesa redonda dedicada a la situación del hispanismo en la que tomaron parte Aurora Egido y Jean-François Botrel, en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas. Actualmente la Asociación Polaca de Hispanistas convoca los simposios internacionales de hispanistas “Encuentros” cada dos años, cada vez en un centro diferente en Polonia: Universidad de Silesia, 2006; Universidad de Lublin, 2008; Universidad de Varsovia, 2010; Universidad Wrocław, 2012; Universidad de Silesia, 2014, Universidad Jaguelónica (Cracovia), 2016, Universidad de Łódź, 2018. El próximo, en 2021, tendrá lugar en Poznań. Los simposios tienen un carácter interdisciplinario y reúnen a hispanistas polacos y extranjeros, en los últimos años el número de hispanistas extranjeros ha crecido considerablemente. Este hecho confirma la dinámica positiva del desarrollo del hispanismo polaco y su reconocimiento mundial. Las conferencias plenarias corren a cargo de eminentes hispanistas. Hasta ahora han aceptado la invitación de la Asociación Polaca de Hispanistas, entre otros, Jean-François Botrel, Carlos Alvar, Aldo Ruffinato, Ignaci Arellano, José-Carlos Mainer y Brad Epps.

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia reprezentują środowisko polskich hispanistów na forum międzynarodowym, kadencja władz trwa cztery lata. Polskie Stowarzyszenie Hispanistów jest jednym z sygnatariuszy deklaracji na rzecz powstania RAEH – Red de Asociaciones Europeas de Hispanistas [link do zakładki]. Celem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów jest obecnie działanie w pierwszym rzędzie na rzecz polskich hispanistów i polskiej hispanistyki, promocja ich prac i działań w kraju i zagranicą. Zapraszamy wszystkich członków do czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia poprzez regularne aktualizowanie bazy publikacji, informowanie o bieżących wydarzeniach naukowych i kulturalnych, aktywny udział w organizacji sympozjów „Encuentros”.


Las Autoridades de la Asociación

La Junta Directiva de la Asociación Polaca de Hispanistas, elegida cada cuatro años, representa a los hispanistas polacos en el extranjero. La Asociación figura entre los firmantes de la declaración de la Red Europea de Asociaciones de Hispanistas (REAH). En la actualidad el principal objetivo de la Asociación Polaca de Hispanistas es, ante todo, el apoyo a los hispanistas polacos y el hispanismo polaco así como la promoción de sus trabajos y actividades en el país y en el extranjero. Invitamos a todos los miembros a que participen en las actividades de la Asociación actualizando las listas de sus publicaciones, mandándonos informaciones sobre eventos académicos y culturales y organizando nuestros bienales “Encuentros”.