Rodo PSH

RODO

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych, jest Polskie Stowarzyszenie Hispanistów, z siedzibą przy ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa. Informujemy ponadto, że:

  1. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez nasze Stowarzyszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  2. Odbiorcą Waszych danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  3. Wasze dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
  4. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Podanie przez Was Waszych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji działań/świadczenia usług przez nasze Stowarzyszenie.
  7. Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.