STATUT / ESTATUTOS

Statut

Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów

 
Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Hispanistów, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 • Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 3

 • Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 • Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 5

 • Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, których cele i zadania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§ 6

 • Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§ 7

 • Stowarzyszenie używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.
Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Krzewienie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego.
 2. Upowszechnianie znajomości języka hiszpańskiego.
 3. Popieranie rozwoju hispanistyki polskiej i popularyzowanie jej dorobku w kraju i za granicą.
 4. Upowszechnianie doświadczeń hispanistyki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania języka hiszpańskiego.

§ 9

Cele określone w paragrafie 8 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Współdziałanie z odpowiednimi organami, instytucjami i placówkami w organizowaniu wymiany kulturalnej z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów.
 2. Udział w tworzeniu koncepcji, planów i programów nauczania języka hiszpańskiego.
 3. Podejmowanie inicjatyw wydawniczych dotyczących zarówno przekładów z literatury obszarów języka hiszpańskiego jak i materiałów naukowych i dydaktycznych (podręczniki, słowniki).
 4. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sesji naukowych, kursów języka hiszpańskiego, prelekcji i spotkań.
 5. Integrowanie i aktywizowanie ośrodków hispanistycznych w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych kadry hispanistów oraz działanie na rzecz pełnego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności zawodowych.
 6. Rozwijanie współpracy nauczycieli akademickich i pracowników naukowobadawczych z nauczycielami innych szkół i pozaszkolnych placówek oświatowych.
 7. Gromadzenie i udzielanie informacji o działaniach ośrodków hispanistycznych.
 8. Wydawanie wewnętrznych publikacji Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 9. Nawiązywanie przez Stowarzyszenie współpracy z instytucjami kulturalnymi i ośrodkami dydaktycznymi z zagranicy, w zakresie przewidzianym ustaleniami statutowymi.
 10. Fundowanie i rozdział nagród dla członków Stowarzyszenia szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej hispanistyki; występowanie do władz państwowych z wnioskami o przyznanie nagród i odznaczeń.
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie dzielą się na zwyczajnych i honorowych:

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zawodowo związana z językiem hiszpańskim.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego zostaje przyznana w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkami, zarówno zwykłymi jak i honorowymi mogą być cudzoziemcy zamieszkali zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji członka Stowarzyszenia.
 2. Od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia, podjęta w wyniku uchwały jest ostateczna.
 3. Ponowny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia może być rozpatrywany w trybie przewidzianym w ustępie 1, najwcześniej po upływie roku od daty uchwały Walnego Zgromadzenia.

§12

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 13

Członka Stowarzyszenia obowiązuje:

 1. Uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne płacenie składek członkowskich oraz ponoszenie świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 14

 • Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych.
 • Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwa lata mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia (pocztą zwykłą lub elektroniczną).
 3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 5. Śmierci członka Stowarzyszenia.
Rozdział IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Główny Sąd Koleżeński

§ 17

 • Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

§ 18

 • Okres pełnienia tej samej funkcji we władzach Stowarzyszenia nie może przekroczyć 2 kadencji.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie:

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
 3. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku określonym w ustępie 3 Walne Zgromadzenie nadzwyczajne powinno się odbyć najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny w drodze pisemnego zawiadomienia (pocztą zwykłą lub elektroniczną) każdego z członków na 6 tygodni przed terminem.
 2. Zawiadomienie powinno zawierać informację o pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad.

§ 21

Do Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia.
 4. Rozstrzyganie o udzielaniu Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i członków.
 7. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenie celu, na który zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 • Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 23

 1. Zarząd Główny składa się z 5 członków, spośród których wybiera: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny uchwala regulamin swoich prac.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działań Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Uchwalanie planów i budżetu Stowarzyszenia i ustalanie sposobu wydatkowania zasobów finansowych Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
 6. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 7. Wnioskowanie w sprawie nadania godności członka honorowego.
 8. Zwoływanie WaInego Zgromadzenia i składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do pokrewnych organizacji międzynarodowych.
 10. Decydowanie w sprawach powoływania, zawieszania i rozwiązywania oddziałów terenowych oraz nadzorowania ich działalności.
 11. Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów terenowych lub poszczególnych ich członków.
 12. Zawieszanie uchwał walnych zebrań oddziałów, uchylanie uchwał zarządów oddziałów terenowych, jeśli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 13. Powoływanie stałych lub tymczasowych komisji i ich przewodniczących.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.

§ 25

 1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd Główny podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

GŁÓWNA KOMISJA REWlZYJNA

§ 26

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej i opracowywanie wniosków pokontrolnych.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 3. Uchwalanie regulaminu prac Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i występowanie z wnioskami o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 28

 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 29

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz 2 członków.
 2. Szczegółowy tryb postępowania przed sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

§ 30

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie sporów członków Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 31

Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku
 4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia

§ 32

 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 2. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Główny Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
 3. Orzeczenia wydane przez Główny Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
Rozdział V - ODDZIAŁY TERENOWE

§ 33

 1. Powołanie oddziału terenowego może nastąpić, gdy na danym terenie działa, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 2. Teren działalności oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.

§ 34

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

§ 35

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie zwyczajne odbywa się raz na 4 lata.Zarząd Oddziału zawiadamia każdego członka o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zebrania zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie Oddziału nadzwyczajne może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, na żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz 2 zastępców członków tych władz.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i członków.

§ 37

 • Uchwały Walnego Zebrania Oddziału podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 38

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, spośród których wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
 2. Wybrani na Walnym Zebraniu Oddziału 2 zastępcy członków wchodzą na miejsce ustępujących członków Zarządu Oddziału w kolejności otrzymanych na Walnym Zebraniu głosów.

§ 39

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie planów działalności Oddziału Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych na podstawie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 5. Powoływanie komisji i zespołów problemowych.
 6. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Oddziału.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 40

 1. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje jego przewodniczący lub sekretarz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd Główny Oddziału podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 41

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana w liczbie 3 członków jest najwyższym organem kontrolnym Oddziału.
 2. Wybrani na Walnym Zebraniu Oddziału 2 zastępcy członków wchodzą na miejsce ustępujących członków Komisji Rewizyjnej w kolejności otrzymanych na Walnym Zebraniu głosów.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej Oddziału i opracowanie wniosków pokontrolnych.
 2. Uchwalanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału i występowanie z wnioskami o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 4. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 5. Przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziału.
Rozdział VI - MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 43

 • Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 44

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpływy ze składek
 2. Wpływy z działalności statutowej
 3. Dotacje, darowizny i zapisy

§ 45

 • Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd Główny.

§ 46

 • Zarząd Oddziału, za zgodą Zarządu Głównego, w ustalonych przez Walne Zgromadzenie proporcjach, rozporządza funduszami uzyskanymi na terenie danego Oddziału.

§ 47

 1. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń i podpisów w zakresie praw i obowiązków majątkowych całego Stowarzyszenia są: przewodniczący Zarządu Głównego lub jeden z jego zastępców, sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub jednego z jego zastępców oraz sekretarza Zarządu.
Rozdział VII - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SlĘ STOWARZYSZENIA

§ 48

 • Zmiana Statutu j rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 49

 • W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.