En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción

Retos contemporáneos de la enseñanza de ELE en Europa: tendencias y perspectivas generales
12 lutego 2024

En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción

Wilk-Racięska, Joanna (2023): En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka proponuje analizę tak nieuchwytnej wydawałoby się rzeczy jak opis atmosfery tekstu źródłowego w tekście docelowym. Zadanie to prowadziło stosunkowo niedawno do formułowania zdawkowych i subiektywnych uwag, które z naukowością nic, albo niewiele miały wspólnego, bowiem nie istniały wyspecjalizowane środki językowe do tworzenia i odtwarzania autorskich wyobrażeń, które tworzą literacki klimat. Jednak tej publikacji udało się uniknąć tego niebezpieczeństwa dzięki propozycjom kognitywistów. Punktem wyjścia jest przekonanie, że pisarze – mając do dyspozycji jedynie znaki językowe – tworzą obrazy utrwalane przed oczami czytelników.  Narzędzia badawcze służące do analizy dzieła literackiego i jego przekładu zostały przedstawione w części pierwszej. Natomiast część II to aplikacja owych „narzędzi” do przekładów dokonanych przez doświadczonych tłumaczy [na język angielski, francuski, polski i rosyjski] i krytyczny komentarz rezultatu ich pracy.

La autora se propone analizar algo tan elusivo como una descripción de la atmósfera del texto de origen en el texto de destino. Hace relativamente poco tiempo, esta tarea ha llevado a la formulación de comentarios superficiales y subjetivos que nada o poco tienen que ver con la ciencia, ya que no existían medios lingüísticos especializados para crear y recrear ideas originales que creen una atmósfera literaria. No obstante, la publicación logró evitar este peligro gracias a las propuestas de los cognitivistas. El punto de partida es la convicción de que los escritores, al disponer únicamente de signos lingüísticos, crean imágenes grabadas ante los ojos de los lectores. Pensamos con imágenes, no con palabras. La autora lo detalla en la Parte II, al tiempo que en la Parte I describe las „herramientas poéticas cognitivas para analizar una obra literaria”. La antes citada Parte II es la aplicación de estas „herramientas” a las traducciones realizadas al inglés, francés, ruso y polaco por traductores experimentados, más un comentario crítico sobre el resultado de su trabajo.

Liczba stron: 154

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-226-4297-9

Link do opisu: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/en_busca_czw_st_o.pdf